Decor A

„Декор-А“ ЕООД, гр. Русе

стартира реализирането на  проект 

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ 

„Декор-А“ ООД, ЕИК 117621906, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „Трети март“ №74, е одобрено в качеството на бенефициент и  стартира изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.089-0697-C01 по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел е насочена към осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Подкрепата по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “ се отнася за малки предприятия, които са реализирали оборот от минимум 500 000 лева и са икономически засегнати от наложените ограничения във връзка с пандемията COVID-19. Тази категория предприятия са сред основната и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство, и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост. 

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лева за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. В следствие на изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Бюджетът на проекта е в размер на  50 000, 00 лева – 100 % безвъзмездна финансова помощ, от които 50 000, 00 лв. европейско 0, 00 лв. национално съфинансиране, предоставена по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Продължителността на реализация на проекта е 3 месеца, считано от датата на влизане в сила на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ- период за изпълнение от 26 август 2021 г. до 26 ноември 2021 г.